Електро мерења и испитивања

Испитивање, надзор и контрола карактеристика и квалитета електричних инсталација

I УВОД

Поступак и начин испитивања, надзора и начина контролисања и верификације својстава, карактеристика и квалитета електричних инсталација обавља се на основу:

- Закона о безбедности и здравља на раду, Сл. Гласник РС, бр. 101/21.11.2005 г. чл. 9 став 1, чл. 11, чл. 12 тачка 1,3, и 6, чл. 15 тачка 6 и 7 и чл. 25.

Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, Сл. лист СФРЈ, бр. 53/88, Сл. лист СРЈ бр. 28/95 : чл. 189, чл. 191, чл. 192 и чл. 193.

Правилника о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, Сл. гласник СРС, бр. 21/89 : чл. 118 и чл.119

Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, Сл. гласник РС бр. 108/ 2006 : чл.8

 

II ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА

Обавезе и одговорност послодавца на основу Закона о безбедности и здравља на раду и прописа донетих на основу овог закона, представљају и права запослених у вези спровођења мера безбедности на раду (чл. 8) што је дато следећим члановима овог закона:

Чл. 9, став 1

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у

радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

Чл, 11, став 1

Послодавац је дужан да, приликом организовања рада и радних процеса,

обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених као и да за

њихову примену обезбеди потребна финансијска средства.

Чл. 12, тачка 1,3 и 6

Превентивне мере обезбеђује послодавац полазећи од следећих начела:

1. Избегавање ризика;

3. Отклањање ризика на њиховом извору применом савремених техничких решења;

6. Давање предности колективним над појединачним мерама безбедности и здравња на раду.

Чл. 15, тачка 6 и 7

Послодавац је дужан да:

6. Обезбеди одржавање средстава за рад и средства и опреме за личну заштиту на раду у исправном стању;

7. Ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине.

 

III ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ И ПЕРИОДИЧНОСТ ЗА СИСТЕМАТСКУ

КОНТРОЛУ ИПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Преглед и испитивања стања примењених мера безбедности електричних инсталација обавља се на основу Правилника о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима:

Чл. 118, став 1

У циљу примене, односно обезбеђења услова за примену мера заштите на раду утврђених овим правилником, организације удруженог рада врше систематску контролу исправности, одржавање електричних постројења и инсталација и прегледе и испитивања заштитних средстава у оквирима предвиђеним актом организације.

Чл.119

Преглед и испитивање стања примењених мера заштите од електричног удара предвиђених одговарајућим југословенским стандардима, врши се:

- пре пуштања у рад постројења, инсталација и оруђа за рад;

- након реконструкција;

- периодично у роковима прописаним актом оранизације.

Рокови за периодичне прегледе и испитивања су дати и Правилником о поступку

прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине:

Чл.8

Периодични прегледи и испитивања опреме за рад обављају се у року који је утврђен техничким прописима и стандардима или који је одређен упутством произвођача, а најкасниије у року од три године од дана претходног прегледа и испитивања, осим периодичних прегледа и испитивања привремене електричне инсталације са уређајима, опремом и прибором, који се обављају у року од годину дана од дана претходног прегледа и испитивања опреме за рад коју послодавац утврди актом о процени ризика, који обављају у року утврђеним тим актом.

IV ПОСТУПАК И НАЧИН КОНТРОЛИСАЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Поступак прегледа испитивања електричне инсталације се обавља на основу Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, IV поглавље:

Чл. 189

Свака електрична инсталација мора током постављања и/или када је завршена, али пре предаје кориснику, бити прегледана и испитана у складу са одредбама овог правилника.

Чл. 191

Ако се електрична инсталација мења, мора се проверити и испитати да ли је измењена електрична инсталација у складу са одредбама овог правилника.

Чл. 192

Преглед електричне инсталације врши се када је она искључена, а састоји се од проверавања:

1) заштите од електричног удара, укључујући мерење размака код заштите препрекама или кућиштима, преградама или постављањем опреме ван дохвата руке;

2) мера заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона (ако није мизвршена ревизија пројекта);

3) избора и подешености заштитних уређаја и уређаја за надзор;

4) исправност постављања одговарајућих расклопних уређаја у погледу раставног размака;

5) избора опреме и мера заштите према спољашњим утицајима;

6) распознавања неутралног и заштитног проводника;

7) присуства шема, таблица са упозорењима или сличних информација;

8) распознавање стујних кола, осигурача, склопки, стезаљки и друге опреме;

9) спајања проводника;

10) приступачности и расположивости простора за рад и одржавање.

Чл. 193

Општа испитивања извде се по следећем редоследу:

1) непрекидност заштитног проводника и главног и додатног проводника за изједначење потенцијала;

2) отпорност изолације електричне инсталације;

3) заштита електричним одвајањем електричне инсталације;

4) отпорност пода и зидова;

5) аутоматско искључење напајања;

6) допунско изједначење потенцијала;

7) функционалност.

Ако се при испитивању искаже неусаглашеност са одговарајућим одредбама овог правилника, испитивања се морају поновити после исправљања грешака.

1.

 

SRPSIЕС 61557-1:2003

Електрична безбедност у нисконапонским дистрибутивним мрежама наизменичног напона до 1000 V и једносмерног напона до 1500 V - Опрема за испитивање, мерење или контролу заштитних мера - Део 1: Општи захтеви (L.G1) (Идентичан са IЕС 61557-1:1997)

Сл. лист. СРЈ,

бр. 40/2003

2.

 

SRPSIЕС 61557-2:2003

Електрична безбедност у нисконапонским дистрибутивним мрежама наизменичног напона до 1 000 V и једносмерног напона до 1500 V -Опрема за испитивање. мерење или контролу заштитних мера - Део 2: Отпорност изолације (L.G1) (Идентичан са IЕС 61557-2:1997)

 

Сл. лист. СРЈ,

бр. 40/2003

3.

 

SRPSIЕС 61557-3:2003

Електрична безбедност у нисконапонским дистрибутивним мрежама наизменичног напона до 1000 V и једносмерног налона до 1500 V - Опрема за ислитивање, мерење или контролу заштитних мера - Део 3: Импеданса петље (L.G1) (Идентичан са IЕС 61557-3:1997)

Сл. лист. СРЈ,

бр. 40/2003

4.

 

SRPSIЕС 61557-4:2003

Електрична безбедност у нисконапонским дистрибутивним мрежама наизменичног напона до 1 000 V и једносмерног напона до 1 500 V -Опрема за испитивање, мерење или контролу заштитних мера - Део 4: Огпорност уземљења и изједначења потенцијала (Идентичан са IЕС 61557-4:1997)

Сл. лист. СРЈ,

бр. 40/2003

5.

 

SRPSIЕС 61557-5:2003

Електрична безбедност у иисконапонским дистрибутивним мрежама наизменичног напона до 1 000 V и једносмерног напона до 1 500 V -Опрема за испитивање, мерење или контролу заштитних мера - Део 5: Отпорност према земљи (L.G1) (Идентичан са IЕС 61557-5:1997)

Сл. лист. СРЈ,

бр. 40/2003

6.

 

SRPSIЕС 61557-6:2003

Електрична безбелност у нисконапонским дистрибутивним мрежама наизменичног напона до 1 000 V и једносмерног напона до 1 500 V -Опрема за испитивање, мерење или контролу заштитних мера - Део 6: Уређаји диференцијалне струје у мрежама ТТ и ТN (L.G1) (Идентичан са IЕС 61557-6:1997)

 

Сл. лист. СРЈ,

бр. 40/2003

7.

 

SRPSIЕС 61557-7:2003

Електрична безбедност у нисконапонским дистрибутивним мрежама наизменичног напона до 1 000 V и једносмерног напона до 1 500 V -Опрема за испитивање. мерење иди контролу заштитних мера - Део 7: Редослед фаза (L.G1) (Идентичан са IЕС 61557-7:1997)

Сл. лист. СРЈ,

бр. 40/2003

8.

 

SRPSIЕС 61557-8:2003

Електрична безбедност у нисконапонским дистрибутивнну мрежама наизменичмог напона до 1 000 V и једносмериог напона до 1 500 V -Опрема за испитивање, мерење или контролу заштитних мера - Део 8: Уређаји за контролу изолације за IТ мреже (L.G1) (Идеитичан са IЕС 61557-8:1997)

Сл. лист. СРЈ,

бр. 40/2003