Израда главног пројекта ЗОП-а

Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20/15) је чл. 33. предвидео обавезу Инвеститора, да  прибави сагласност МУП –а Р. Србије на пројектну документацију, у делу који се односи на заштиту од пожара за изградњу објекта. У чл. 31 . поменутог закона  дата је садржина главног пројекта заштите од пожара као саставног дела техничке документације.

 

Према чл.31. Закона о заштити од пожара, главни пројект заштите од пожара треба да садржи:

 

1) технички извештај (податке о локацији објекта значајне за заштиту од пожара, опис објекта, процену опасности од пожара, поделу објекта на пожарне секторе, дефинисање евакуационих путева, критеријуме за избор материјала за конструкције које треба да буду отпорне на пожар, критеријуме за избор материјала за ентеријер за који постоје посебни захтеви у погледу отпорности на пожар, процену опасности од пожара која потиче од технолошког процеса и материја које се у њима користе или складиште, опис инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, као и опис стабилних и мобилних инсталација и уређаја за гашење пожара, евакуационе путеве за спасавање лица и имовине, критеријуме за избор мобилне опреме за гашење пожара, опис инсталација за флуиде који се користе у објекту и др.),

2) прорачунске основе (прорачун пожарног оптерећења пожарних сектора, прорачун капацитета евакуационих путева у објекту, прорачун времена потребног за евакуацију људи и др.),

3) графичку документацију (ситуациони план са уцртаним суседним објектима и саобраћајницама, основе свих нивоа и крова, карактеристичне подужне и попречне пресеке са уцртаним пожарним секторима, диспозицију процесне технолошке опреме и опреме која припада инсталацијама за гашење пожара, шеме система за откривање и дојаву пожара, гасну детекцију, громобранске инсталације, разводе машинских инсталација за аутоматско гашење пожара, систем за одвођење дима и топлоте, системе за вентилацију и др.) и

4) предмер опреме и средстава за заштиту од пожара.

Досадашње референце из ове области:

  • "Апатинска Пивара" АД Апатин
  • "Сојапротеин" АД Бечеј
  • "Јаffа" АД Црвенка
  • ПП "Сава Ковачевић" АД Врбас
  • "Хладњача Апатин" ДОО Апатин
  • "Педагошки факултет" Сомбор
  • "Сенћанска Гимназија" Сента
  • РБ "Колубара" Лазаревац (План заштите шума од пожара)