Политика квалитета



Непрекидно обезбеђење високог квалитета услуге контролисања, као сврхе система менаџмента и повећање конкурентности подразумева поштовање кодекса професионалне праксе.

Основна правила стандардне услуге контролисања темеље се на признатим вредностима домаћинског пословања:

 • препознавање и поштовање захтева клијената;
 • равноправан и правичан третман свих клијената, као и непристрасан однос према њима;
 • компетентност за пружање технички ваљаних услуга;
 • независност и непристрасност у техничком одлучивању;
 • заштита поверљивости информација и власничких права клијената;
 • поштовање договорених узанси пословања;
 • поштовање договорених узанси пословања;
 • стално унапређење система менаџмента.

Ради спровођења дефинисаних циљева квалитета, целокупно особље које се бави контролисањем мора да се упозна са документацијом квалитета и доследно примењује све одредбе из документације система менаџмента, као и да стално унапређује ефективност постављеног система менаџмента и спроводи политику и процедуре у свом раду.

Руководство Контролног тела се обавезује да ће испуњавати захтеве међународног стандарда СРПС ИСО ИЕЦ 17020, као и да ће непрекидно побољшавати ефективност система менаџмента.

Права мера нивоа квалитета пружене услуге искључиво је оцена клијента. Због тога:

Пружена услуга мора да задовољи или превазиђе захтеве и очекивања клијената!

Зрењанин, 06.06.2017. године

ТЕХНИЧКИ РУКОВОДИЛАЦ

Војин Керлета





Захтев клијента за контролисање


Овде можете преузети захтев за контролисање>


Жалбе и приговори

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Предмет

  Ваша порука