Посебна обука ЗОП-а

Посебна обука за полагање стучног испита за лица на пословима заштите од пожара

у центру за образовање

ДОО "Пожар-електро инжењеринг" Зрењанин

Д.О.О. "ПОЖАР-ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕРИНГ", улица Цара Душана 34, 23000 Зрењанин, на основу Решења под 09 број 217-1492/15, Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Сектора за ванредне ситуације Београд, уписано је у Регистар правних лица која имају одобрење за извођење посебне обуке из области заштите од пожара

Сви заинтересовани грађани (запослени и незапослени) са завршеном средњом, вишом и високом стручном спремом, могу да похађају ПОСЕБНУ ОБУКУ за полагање СТРУЧНОГ ИСПИТА  из области заштите од пожара (ЗОП) –  за лица која раде на пословима заштите од пожара (РАДНИЦИ ФТО, РЕФЕРЕНТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ПРОЈЕКТАНТИ), у складу са чл. 56 Закона о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/2009 и 20/2015).  Предавачи – експерти у области заштите од пожара, како теоријски тако и практично, уз примену андроголошко дидактичке методологије преносе своје теоретско и искуствено знање на основу СТРУЧНОГ ПРОГРАМА са темама и фондом часова у складу са одредбама Правилника о посебној обуци за полагање стручног испита из области заштите од пожара. Предавања праћена електронском аудио и визуелном техником изводе се интерактивно, тако да се градиво врло лако учи и спрема за Стручни  испит.

 

Посебна обука се састоји из седам теоријских предмета за лица са вишом и високом стручном спремом, и шест теоријских и једним практичним предметом за особе са средњом стручном спремом. Посебна обука из области заштите од пожара састоји се из: општег, специјалистичког и практичног дела.

 

Поступак оспособљавања лица која раде на пословима заштите од пожара (у даљем тексту: кандидати) започиње наставом из наставних предмета општег дела након чега следи настава из предмета предвиђених специјалистичким делом програма у зависности од послова које кандидат обавља.

 

Практичан део посебне обуке похађају само лица која обављају послове заштите од пожара са стеченим средњим образовањем.

Општи део посебне обуке јединствен је за сва лица и састоји се од следећих предмета, и то: 

 1. Нормативно уређење заштите од пожара;
 2. Опасне материје, пожар и експлозија.

 

Специјалистички део посебне обуке за лица која обављају послове заштите од пожара са стеченим високим образовањем састоји се од следећих предмета, и то: 

 1. Превентивна заштита од пожара;
 2. Средства за гашење пожара;
 3. Стабилни системи заштите од пожара;
 4. Ватрогасне справе и опрема;
 5. Тактика гашења пожара.

 

Специјалистички део посебне обуке за лица која обављају послове заштите од пожара са стеченим средњим образовањем састоји се од следећих предмета, и то: 

 1. Превентивна заштита од пожара;
 2. Средства за гашење пожара;
 3. Ватрогасне справе и опрема;
 4. Тактика гашења пожара.

 

Практичан део посебне обуке обухвата рад са ватрогасном и другом техничком и заштитном опремом и средствима, рад и поступање у ватрогасним јединицама и други практични рад на пословима заштите од пожара.

 

Материјал за учење и спремање испита (скрипте, које пишу сами предавачи) добијају се у склопу обуке и тај материјал остаје у власништву кандидата за полагање Стручног испита, како би могао да га користи и у раду на пословима заштите од пожара.

 

Да би сте се пријавили за ПОСЕБНУ ОБУКУ за полагање СТРУЧНОГ ИСПИТА потребно је да приликом пријаве доставите следеће документа:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • Потврду послодавца (уколико је он инвеститор) о врсти послова и радном искуству кандидата;
 • Фотокопију личне карте;
 • Уплатницу са уплаћеном првом ратом или целим износом накнаде за похађање обуке.

 

Цена обуке по кандидату и начин плаћања за предузећа: 29.700,00 динара + ПДВ на текући рачун 205-210737-26 код Комерцијалне банке АД Београд.

 

Цена обуке по кандидату и начин плаћања за физичка лица: 29.700,00 динара у готовини или на текући рачун 205-182403-56 код Комерцијалне банке АД Београд.

 

Динамика плаћања: одмах у целости или на 3 једнаке рате (прва рата приликом пријаве, друга рата током обуке, трећа рата пред полагање завршног испита)

 

Све додатне информације можете добити уколико нас контактирате путем:

 • Телефона  +381 64 14 99 009;
 • Е-маил адресе vojinkerleta@gmail.com;
 • Лично – доласком у просторије ДОО "ПОЖАР-ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕРИНГ", у улици Цара Душана бр. 34, Зрењанин.