Израде пројеката за посебне системе ЗОП

Под пројектовањем и извођењем посебних система и мера заштите од пожара из члана 38. Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20/15)  подразумевају се послови:

1) израде пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система;

2) израде пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система;

3) израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и извођење ових система;

4) израде анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина;

5) пројектовања и извођења електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама);

6) пројектовања и извођења система за одвођење дима и топлоте.

Досадашње референце из ове области:

  • "Апатинска Пивара" АД Апатин
  • "Сојапротеин" АД Бечеј
  • "Јаffа" АД Црвенка
  • ПП "Сава Ковачевић" АД Врбас
  • "Хладњача Апатин" ДОО Апатин
  • "Педагошки факултет" Сомбор
  • "Сенћанска Гимназија" Сента
  • РБ "Колубара" Лазаревац (План заштите шума од пожара)