Пројектовање

• Израда комплетне пројектно техничке документације за све врсте објеката
• Kонсалтинг - од идеје до употребне дозволе
• Идејна решења - ИДР
• Идејни пројекти - ИДП
• Пројекти за грађевинску дозволу - ПГД
• Пројекти за извођење - ПЗИ
• Пројекти изведеног стања - ПИО
• Елаборати енергетска ефикасност