Стручни надзор

Стручним надзором се обезбеђује:

1) контрола да ли се гранење врши према одобрењу за изградњу, односно према главном пројекту;

2) редовно и благовремено праћење квалитета радова који се изводе и провера да ли се при извонењу свих врста радова примењују услови и мере утврнени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;

3) контрола и провера квалитета изведених радова који се према природи и динамици изградње објеката не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта (радови на извонењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.);

4) контрола квалитета материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме који се угранују у објекат, односно који се постављају и провера да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет;

5) контрола ускланености гранења свих врста радова са одобрењем за изградњу и главним пројектом на основу кога се врши гранење објекта и благовремено предузимање мера у слчају одступања градње од главног пројекта;

6) благовремено уочавање промена услова градње објекта и предузимање потребних мера у случају да ти услови утичу на даље извонење радова (промене врсте тла или других параметара утврнених геотехничким елаборатом и др.);

7) проверавање примене услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уренаја, постројења и опреме;

8) редовно праћење динамике градње објекта и ускланености те градње са уговореним роковима;

9) сарадња са пројектантом ради обезбенења детаља технолошких и организационих решења за извонење радова и решавање других питања која се појаве у току извонења радова.

Лице које врши стручни надзор даје упутства извоначу радова, саранује са пројектантом и пројектантским надзором у циљу обезбенења правилне реализације пројектантског концепта објекта и радова и саранује са извоначем радова у припреми пројекта изведеног објекта и решавању свих других питања која се појаве у току извонења радова.

Стручни надзор се обезбеђује од почетка гранења објекта до његовог завршетка и издавања употребне дозволе и обухвата све фазе грађења.

Надзор над грађењем објеката по закону о заштити од пожара

("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20/15)

Члан 80.

Надзор над грађењем објеката обухвата:

1) контролу да ли се грађење врши према овереним главним пројектима, главном пројекту заштите од пожара и главним пројектима посебних система и мерама заштите од пожара;

2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда на које се технички прописи позивају и техничких норматива из области заштите од пожара; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, према овереним главним пројектима, главном пројекту заштите од пожара и главним пројектима посебних система и мера заштите од пожара; давање упутства извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Надзор из става 1. овог члана врши лице које испуњава услове за вршење стручног надзора, у складу са прописима о планирању и изградњи и које има одговарајуће лиценце из чл. 32. и 38. овог закона, а писаним актом инвеститора или његовог заступника је одређено да у току извођења радова обавља ове послове.